Koncepcja funkcjonowania i rozwojuGminnego Żłobka „Promyczek”

 

"Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie - naucz,

Jeśli nie wie - wytłumacz,

Jeśli nie może - pomóż"

Janusz Korczak

 

 

Przyświecające nam idee to: BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE, KREATYWNOŚĆ ORAZ INDYWIDUALNY ROZWÓJ DZIECKA. Promyczek jest miejscem do którego rodzice bez obaw przyprowadzą swoje najmniejsze pociechy, a one same w nim będą bezpiecznie z uśmiechem na twarzy spędzać czas przy wspólnej zabawie, rozwijając swoje zdolności i umiejętności.

 

Podstawa prawna

            Koncepcja pracy Żłobka jest oparta na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

•         Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

•         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony   żłobek lub klub dziecięcy;

•         Uchwała  Rady Gminy nr 199/XXI/VII/2016 z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie  utworzenia Gminnego Żłobka „Promyczek” oraz nadania mu statutu.

 

1.           Budynek

            Warunki lokalowe i wyposażenie żłobka umożliwia realizowanie przyjętych programów, sprzyja zabawie i odpoczynkowi. Placówka zlokalizowana jest w miejscowości Linia. Atutem budynku jest jego położenie- dostęp do placu zabaw, który jest ogrodzony. Sale żłobka są przestronne, z dużą ilością dziennego światła, spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny dziecka.

 

2.           Misja Gminnego Żłobka „Promyczek”

•         tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój dziecka, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka;

•         dążymy do wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci z uwzględnieniem potrzeb środowiska;

•         poprzez odpowiednie wyposażenie oraz wykwalifikowaną kadrę zapewniamy bezpieczeństwo dzieciom oraz tworzymy interpersonalne więzi i wzajemne zaufanie;

•         stwarzamy pozytywną atmosferę, sprzyjającą akceptacji każdego dziecka oraz przeciwdziałamy powstawaniu izolacji społecznej i powstawaniu nietolerancji;

•         chcemy aby nasze dzieci były ciekawe świata i samodzielne;

•         przestrzegamy praw dziecka oraz dbamy o skuteczną komunikację interpersonalną;

•         wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dziecka;

•         staramy się, aby dzieci które potrzebują pomocy, zawsze znajdowały ją wśród wychowawców;

•         wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągnięcie sukcesu.

 

3.           Wizja

            Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki. Jest ona tym, co chcemy osiągnąć.

            W naszym żłobku chcemy, aby dziecko:

•         aktywnie uczestniczyło w życiu żłobka;

•         miało poczucie bezpieczeństwa oraz darzyło zaufaniem odpowiednie osoby;

•         potrafiło trafnie ocenić sytuację losową oraz odpowiednio się w niej zachować;

•         było twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju;

•         było odpowiedzialne i obowiązkowe;

•         było kulturalne i tolerancyjne

 

            Najważniejszym celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa psychicznego oraz fizycznego wychowankom. Tworzenie warunków do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. Aby osiągnąć zamierzony cel, muszą być podporządkowane temu: opieka, wychowanie oraz edukacja. 

            W swojej pracy będziemy korzystać z pedagogiki korczakowskiej, która postuluje, że dziecko ma niepowtarzalną osobowość i jak każdy człowiek ma zalety i wady, a w „każdym człowieku, jest jakby cały świat”. Janusz Korczak wiedział, że każde dziecko jest kreatywne, dlatego umożliwiał rozwijanie postaw twórczych oraz ekspresję swoich przeżyć i uczuć. Podobnie jak Korczak w swojej pracy, tak i w naszym żłobku chcemy rozwijać u dziecka wrażliwość artystyczną oraz estetyczną, która pozwoli w przyszłości stać się ludźmi kreatywnymi i otwartymi. Będziemy dążyć do ulepszenia wszechstronnego rozwoju dziecka. Dużą uwagę poświęcimy zabawkom interaktywnym, stymulującym rozwój dziecka, zabawom plastycznym i muzyczno-ruchowym.

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i instytucji oświatowych, zamierzamy  w pracy wprowadzić elementy zajęć z języka angielskiego. Atutem przemawiającym za tym jest to, iż dzieci w wieku 2-6 lat najlepiej są podatne na rozwój umiejętności językowych.

            W naszym działaniu jesteśmy nastawieni na szeroko rozumianą współpracę z rodzicami, planujemy aktywizować ich do uczestnictwa w życiu żłobka, poznać oczekiwania i wspierać  w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

 

4.           Wizja dziecka w Żłobku

            Każde dziecko jest:

•         ciekawe świata;

•         kreatywne;

•         radosne;

•         aktywnie uczestniczące w życiu żłobka;

•         ufne w stosunku do opiekuna;

•         uczciwe i prawdomówne;

•         samodzielne w stosunku do zabaw i prowadzonych działań edukacyjnych;

•         kulturalne i tolerancyjne;

•         świadome zagrożeń świata zewnętrznego.

 

5.           Prawa dziecka

            Każde dziecko ma prawo do:

•         życia i rozwoju;

•         miłości;

•         snu lub wypoczynku, gdy tego potrzebuje;

•         swobody myśli;

•         spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

•         posiadania własnych tajemnic;

•         zabawy oraz własnego wyboru towarzysza do zabaw;

•         pracy;

•         indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;

•         nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw;

•         zdrowego żywienia;

•         nauki, poznawania otaczającego świata;

•         pomocy ze strony osób dorosłych i kontaktów z nim na zasadzie równouprawnienia;

•         solidarności i bycia potrzebnym w grupie;

•         własnej wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłym;

•         pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć spowodowanych przemocą.

 

6.           Zadania

            Praca żłobka polega na:

•         opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania placówką;

•         zapewnieniu ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy;

•         realizowanie założeń wychowania żłobkowego poszerzone o doskonalenie umiejętności muzycznych, plastycznych, zdrowotnych, ekologicznych;

•         wykorzystaniu nowoczesnych metod pracy z dziećmi (m.in.: bajkoterapia, wierszyki masażyki, wszelkiego rodzaju zabawy);

•         osiąganiu celów zgodnych z polityką zdrowotną;

•         ciągłym doskonaleniu efektów swojej pracy.

 

            Procesy zachodzące w działalności żłobka służą realizacji przyjętej koncepcji. Żłobek jest integralną częścią środowiska w którym funkcjonuje. Z tego też powodu współpracuje z środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Żłobek racjonalnie wykorzystuje warunki środowiskowe, w których się znajduje.

 

7.           Cele opiekuńcze i edukacyjne

            Cele opiekuńcze i edukacyjne:

•         stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka;

•         rozbudzenie zaciekawienia otaczającym światem;

•         dążenie do wyzwolenia własnej, naturalnej chęci uczenia się;

•         wyzwalanie radości z poznawania świata i uczenia się;

•         stymulowanie harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem;

•         przekazywanie wiedzy poprzez aktywne działanie dziecka;

•         zapewnienie dziecku jak najwięcej samodzielności i niezależności od dorosłych w działaniu;

•         okazywanie sobie wzajemnej pomocy;

•         włączanie rodziców do procesu wychowania i wspieranie opiekunów w kształtowaniu własnej osobowości dziecka;

•         pomaganie dzieciom w kształtowaniu czynności samoobsługowych i higienicznych;

•         wdrażanie dzieci do utrzymania porządku, dbania o bezpieczeństwo.

 

8.                 Zasady pracy

            Dziecko w żłobku jest traktowane podmiotowo. Stosuje się między innymi:

•         zasadę indywidualizacji;

•         zasadę integracji;

•         zasadę wolności i swobody działania;

•         zasadę aktywności;

•         zasadę zaspokajania potrzeb dziecka.

 

9.                 Formy pracy

            Stosowane formy pracy uwzględniają cele wychowania i nauczania, aktualne pory roku, działania zorientowane na dziecko oraz święta i uroczystości. Wśród nich wyróżnia się między innymi:

•         praca indywidualna;

•         praca w małych zespołach;

•         praca w grupie;

•         „otwarte drzwi”- zajęcia otwarte dla rodziców.

 

10.            Metody

            Każde dziecko jest niezwykłe. Posiada swoją własną indywidualną naturę, charakterystyczny dla siebie rodzaj talentu oraz zainteresowania. Biorąc pod uwagę dane cechy dziecka pragniemy rozwijać te naturalne zdolności wśród naszych wychowanków. Dzięki programowi pracy z dziećmi, w którym proponujemy m.in. zabawy, gry, aktywną organizację czasu wolnego będziemy rozwijać naturalne predyspozycje dzieci. Dużą uwagę chcemy zwrócić na dominujący talent dziecka, przy jednoczesnym wzmacnianiu pozostałych zdolności, aby w ten sposób równoważyć ich rozwój i przygotować do samodzielności i swobodnego przejścia do przedszkola.

            W pracy z dzieckiem będą wykorzystywane metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Stosowanie każdej z tych metod będzie skupiało się wokół najważniejszej aktywności dziecka, którą jest zabawa. Opiekun w swojej pracy będzie uwzględniał wszechstronny rozwój dziecka.

            Metody, które będą służyć w rozwijaniu i kształceniu talentów, zainteresowań u dzieci będą oscylowały wokół:

•         pedagogiki Klanzy (metoda oparta na doborze różnorodnych technik pracy z dziećmi- dźwięk, ruch, plastyka; cechuje się różnorodnością i dynamiką);

•         arteterapia (metoda oparta na rozwoju dziecka poprzez dostęp do szeroko rozumianej sztuki);

•         metoda Thomsona Gordona (metoda polegająca na kształtowaniu samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie; to myślenie w kategorii „my” a nie „ja-ty”; kształtowanie pozytywnych relacji u dzieci; przekazywanie i wpływanie na wartości u dzieci);

•         bajkoterapia (świat bajek jest najbliższy dziecku, gdyż pozwala na rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownictwa, przeżywanie różnych emocji);

•         Metoda Dobrego Startu (metoda polega na wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych).

 

11.       Rola opiekuna- wychowawcy

            Każdy wychowawca powinien w pracy z dzieckiem spełniać następującą rolę:

•         powinien przede wszystkim poznać samego siebie, być sobą, zdać sobie sprawę z własnych możliwości oraz pamiętać, że sam wciąż jest dzieckiem, które należy poznać, wychować oraz wykształcić;

•         zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych;

•         zagwarantowuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

•         prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka;

•         stopniowo prowadzić do usamodzielnienia dziecka, przez stwarzanie różnego rodzaju sytuacji, które wynikają z inicjatywy dziecka;

•         ze względu bezpieczeństwa ma obowiązek utrzymania porządku w miejscu przebywania dzieci;

•         czujnie obserwować codzienne zachowanie dziecka;

•         poznawać każde dziecko indywidualnie, organizować działania oparte na porozumieniu  z dziećmi;

•         akceptuje dziecko, które popełnia błąd;

•         spieszy z pomocą, tam gdzie jest potrzebny;

•         słucha i opowiada, kiedy jest do tego zapraszany;

 

12.       Współpraca

            Działalność żłobka opiera się na szeroko rozumianej współpracy pracowników, rodziców i instytucji.

            Współpraca Zespołu Opiekuńczego polega na:

•         tworzeniu zespołów zadaniowych;

•         tworzeniu koncepcji pracy żłobka;

•         tworzeniu rocznych programów;

•         monitoringu procesów zachodzących w żłobku;

•         dzielenie się wiedzą i doświadczenie.

 

            Współpraca z rodzicami ukierunkowana jest na:

•         dążeniu do wspólnych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych żłobka i środowiska rodzinnego;

•         wszechstronny rozwój dziecka;

•         nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami;

•         przekazanie wszelkich informacji dotyczących funkcjonowanie dziecka w żłobku;

•         zapoznanie rodziców z planami, programami pracy;

•         przekazanie informacji dotyczących stanu gotowości dziecka do przedszkola;

•         włączanie rodziców dzieci do życia grupy i żłobka;

•         ukazanie żłobka jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców;

•         zaangażowanie rodziców w prace na rzecz żłobka;

•         promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

            Współpraca z rodzicami odbywa się poprzez zebrania ogólne, zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, konsultacje indywidualne, prowadzenie kącika dla rodziców (bieżące informacje, eksponowanie prac), organizacja dni otwartych, organizacja uroczystości, włączanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych oraz angażowanie rodziców w pracę na rzecz żłobka i poszczególnych grup.

 

            Współpraca z innymi instytucjami

•         rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci;

•         satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród;

•         urozmaicenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej;

•         kształtowanie postaw społecznie pożądanych;

•         kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci;

•         pozyskiwanie dofinansowań do organizowania imprez i zajęć tematycznych, zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek interaktywnych;

•         promowanie wzajemne lokalnych przedsiębiorstw, branż, zawodów oraz naszej placówki w ich kręgach;

•         poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą.

 

13.       Kierownictwo placówki

            Rolę kierowniczą placówki pełni dyrektor, który:

•         sprawuje nadzór;

•         przewodniczy Radzie Opiekuńczo-Wychowawczej;

•         pełni rolę pracodawcy;

•         organizuje pracę opiekunów;

•         kieruje działalnością żłobka;

•         pozyskuje sponsorów;

•         dba o płynność finansową placówki;

•         inspiruje i motywuje pracowników do działania i rozwoju zawodowego;

•         buduje pozytywny wizerunek jednostki;

•         zapewnia właściwe warunki pracy i przestrzega obowiązujących przepisów bhp oraz p.poż.;

•         jest powiernikiem dla pracowników, podopiecznych i rodziców;

•         sprawuje opiekę nad dziećmi.

 

            Podział kompetencji dotyczy również opiekunów placówki. Wśród zadań dodatkowych są:

•         protokolant Rady Opiekuńczo-Wychowawczych;

•         promocja Żłobka;

•         dekoracja placówki;

•         organizacja spacerów;

•         prowadzenie kroniki;

•         badanie losów absolwentów;

•         święta z udziałem dzieci;

•         przyjmowanie nowych dzieci do żłobka;

•         współpraca z instytucjami

 

14.            Zakończenie

            Każdy pracownik opiekuńczo-wychowawczy otrzymuje egzemplarz Koncepcji funkcjonowania i rozwoju żłobka., aby z nią pracować. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i przy udziale członków zespołu opiekuńczo-wychowawczego. Raz w roku będzie podjęta decyzja o wprowadzeniu zmian czy innowacji. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją pracy placówki na pierwszym zebraniu.

            Priorytetem działalności żłobka jest zapewnienie dziecku wszechstronnego rozwoju,  bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowanie ich praw.

            Przedstawiona Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka „Promyczek” nie wyczerpuje  w pełni wszystkich problemów i zagadnień. Sygnalizuje i nakreśla główne kierunki pracy, które zostaną zweryfikowane w praktyce. Wszelkiego rodzaju braki będą modyfikowanie i umieszczane w planach pracy placówki.